Intellectual Property in Bulgaria

Интелектуална собственост е термин, който обхваща кръг от нематериални активи резултат от човешки знания и идеи, защитими от закона.
Терминът обхваща направленията:

 1. Индустриална собственост
 2. Художествена собственост  
 3. Всички нови и бъдещи обекти на интелектуалната собственост (като биотехнологии)

В България главните действащи нормативни актове в тази насока са "Закон за патентите" и "Закон за авторското право и сродните му права".
Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 2. музикални произведения;
 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 4. филми и други аудио-визуални произведения;
 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 6. произведения на архитектурата;
 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 9. графично оформление на печатно издание;
 10. кадастрални карти и държавни топографски карти.

Обект на авторското право са също:

 1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

Обект на авторското право може да бъде и част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
Не са обект на авторското право:

 1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
 2. идеи и концепции;
 3. фолклорни творби;
 4. новини, факти, сведения и данни.
Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които закона разпорежда друго.

Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта CiberCrime.

 • Intellectual Property, Интелектуална собственост
 • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Преимущества VPS на SSD

Solid State Drive - это более усовершенствованный аналог привычного всем HDD (жесткий диск,...

Сколько нужно времени для копирования данных?

Часто возникает вопрос за какой период времени можно перенести данные. Давайте посчитаем на...

Что делать, если не пришло письмо

Если вы получили какое-то из писем, пожалуйста проверьте папку Спам вашего почтовика. Если же...

Слетает авторизация в системе, если не заходите более суток?

Чтобы не приходилось авторизироватся при каждом посещении сиситемы отметьте опцию "Запомнить...

Trademarks

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други...