Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Интелектуална собственост в България

Интелектуална собственост е термин, който обхваща кръг от нематериални активи резултат от човешки знания и идеи, защитими от закона.
Терминът обхваща направленията:
 1. Индустриална собственост
 2. Художествена собственост
 3. Всички нови и бъдещи обекти на интелектуалната собственост (като биотехнологии)
 
В България главните действащи нормативни актове в тази насока са "Закон за патентите" и "Закон за авторското право и сродните му права".
Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 2. музикални произведения;
 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 4. филми и други аудио-визуални произведения;
 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 6. произведения на архитектурата;
 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 9. графично оформление на печатно издание;
 10. кадастрални карти и държавни топографски карти.
 
Обект на авторското право са също:
 1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
 
Обект на авторското право може да бъде и част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
Не са обект на авторското право:
 1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
 2. идеи и концепции;
 3. фолклорни творби;
 4. новини, факти, сведения и данни.
Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които закона разпорежда друго.
Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта CiberCrime.
23 Apr 2024, 13:26:32