Trademarks

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
Правото върху марка е изключително право.
Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

  1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
  2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
  3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.
Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта CiberCrime.

  • Trademarks, търговски марки
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ISPmanager Lite vs. Pro

В ISPmanager 4 Pro есть возможность создавать реселлеров, а также некоторые дополнительные...

Using more than 4GB RAM on the 32-bit system. PAE

In computing, Physical Address Extension (PAE) is a memory management feature for the IA-32...

Additional IPs и IPs Advanced Network

В чем отличие Additional IPs и IPs Advanced Network?Additional IPsМожно заказать в количестве до...

Рассылка и Спам

Многие часто путают понятия Email-рассылки и Спама. Так в чем же отличие?Маркетинговая...

Преимущества VPS на SSD

Solid State Drive - это более усовершенствованный аналог привычного всем HDD (жесткий диск,...