Условия за ползване на Договор за хостинг услуги са били обновени.

А именно точка 4.7 и 7.6. Тези промени не изменят споразумението, а само го допълват и уточняват.


4. Забранява се да:

4.7. Да се използват авторски права или сродни на тях права, търговски марки, патенти или други права на интелектуална собственост, които принадлежат на трети лица;


7. Ограничение на отговорността

7.6. Клиентът се задължава да обезщети Доставчика и да то освободи от отговорност при съдебни искове и други претенции на трети страни, за всички щети и разходи, произтичащи от или във връзка с нарушаването на права на интелектуална собственост.Friday, January 17, 2020

« Back